OHIRKO - Doradztwo i obsługa BHP

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), dzięki któremu pracodawca może uzyskać dofinansowanie kształcenia pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, a 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (pracodawcy zatrudniającego do 10 osób), ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Zamieszczony powyżej wniosek stanowi jedynie wersję poglądową. Aby wypełnić wniosek na poprawnym formularzu, prosimy w tym celu skontaktować sie z właściwym powiatowym urzędem pracy ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.


Na co można przeznaczyć środki KFS?

W 2016 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania ze środków KFS. Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.


Do pobrania

Klienci

Nebosh

NEBOSH, IOSH, IEMA, CIEH

Oświata

Rozwiązania dla oświaty